Добър напредък в работата по опазването на ловния сокол в България

Екипът на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000348) отбеляза една добра година за този световно застрашен вид в България. Проучването показа присъствието на една двойка в проектната територия, макар и тази година размножаването й да не е сигурно. Най-малко 4 различни ловни сокола прекараха по-голямата част от зимата в Североизточна България. За първи път с помощта на сателитни предаватели, поставени от унгарските и словашките партньори по проекта, бе доказан и факта, че през страната ни преминават не само унгарски птици, но и ловни соколи от Украйна и Словакия.

Започната е работа по оценка на въздействието на селскостопанските практики върху условията за обитаване на ловния сокол. Целта е изготвяне на наръчник за земеделски стопани за използване на подходящи за вида начини на земеползване, включително за свеждане до минимум рисковете от отравяне на ловни соколи.

Значителен напредък бе направен в рамките на проекта по изолирането на опасните 20 kV електропроводи. Беше започнато сътрудничество с електроразпределителното дружество, опериращо в Североизточна България, бяха маркирани и заснети подлежащите на изолиране 600 стълба, в подготовка е поръчването на специални изолатори за тях.

Работи се в тясно сътрудничество с другия проект за вида, осъществяван от БДЗП по програмата Лайф+ - „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE07 NAT/BG/000068). Със съвместни усилия беше подкрепено инициираното от Унгария включване на ловния сокол в Приложение I на Бонската конвенция, беше завършен и внесен в МОСВ (съвместно и с ДЗХП и ИБЕИ) Националния план за действие за ловния сокол, съвместно с МВР и Прокуратурата бяха осъществени успешни действия за пресичане посегателствата срещу птици.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .