Нова волиера за ранени птици бе построена в Словакия

На 18 януари 2012 г. в спасителния център към зоологическата градина в Братислава бе открита нова волиера за ранени птици, изградена в рамките на проект, финансиран от програма LIFE на ЕС. Там ще се възстановяват ранени или изнемощели ловни соколи и други грабливи птици.

Български орнитолози спасиха рядък сокол от Словакия

Словашкият ловен сокол на име Славка, който беше маркиран със сателитен предавател през юни 2011 г. за малко не загина в централна България. Благодарение на намесата на местни орнитолози, Славка бе спасена и след оказаната й професионална помощ бе пусната отново на свобода.

Добър напредък в работата по опазването на ловния сокол в България

Екипът на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000348) отбеляза една добра година за този световно застрашен вид в България. Проучването показа присъствието на една двойка в проектната територия, макар и тази година размножаването й да не е сигурно. Най-малко 4 различни ловни сокола прекараха по-голямата част от зимата в Североизточна България. За първи път с помощта на сателитни предаватели, поставени от унгарските и словашките партньори по проекта, бе доказан и факта, че през страната ни преминават не само унгарски птици, но и ловни соколи от Украйна и Словакия.

Успешна година за ловния сокол в Унгария

За ловния сокол в Унгария тази година беше по-добра от 2010 г. – гнездата напуснаха общо 425 млади птици в резултат на успешното гнездене на 144 двойки, което означава средно 2,95 малки от гнездо. За сравнение, този брой беше 2,6 за изключително дъждовната 2010 г.

Ловният сокол и вечерната ветрушка в Приложение I на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни

На 10-тата конференция на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (известна като Бонската конвенция) два вида грабливи птици - вечерната втрушка и ловния сокол – бяха включени в Приложение I. Предложението дойде от Унгария и беше официалнo внесено от Европейския съюз. По-високата категория на защита означава по-голямо внимание и повече средства за видовете, включени в Приложение I. В случая с ловния сокол това е особено необходимо, тъй като централно- азиатската популация намалява с драстични темпове, което потвърждават и последните данни от 2011 г.

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .