Sokol rároh a sokol červenonohý v Prílohe 1 Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (tiež známej ako Bonnská Konvencia), dva druhy dravých vtákov, sokol červenonohý a sokol rároh, boli zaradené do Prílohy 1 Dohovoru. Návrh na ich zaradenie bol pripravený Maďarskom a bol oficiálne podporený Európskou úniou. Vyššia kategória ochrany znamená pre druhy zaradené v Prílohe 1 zvýšenú pozornosť a viac finančných zdrojov venovaných ochrane druhu. Toto je potrebné predovšetkým v prípade sokola rároha, nakoľko jadrová populácia v strednej Ázii dramatický klesá, čo opätovne potvrdzujú aj najnovšie údaje z roku 2011.

Maia a Vajdaságban

A Milvus Csoport kerecsensólyom védelmi LIFE+ projektben (A kerecsensólyom - Falco cherrug védelme északkelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában) dolgozó alkalmazottai 2011. szeptember 15.-én a Szerbia északi részét képező Vajdaságban végeztek terepkiszállást.

Sokoly rárohy usmrtené elektrickým prúdom

 

Pred niekoľkými dňami bol v dôsledku zásahu elektrickým prúdom usmrtený ďalší sokol rároh, tento krát v Turecku. Obeťou sa stal jedinec označený tento rok satelitnou vysielačkou ako mláďa, pochádzajúci z polostrova Krym. Od roku 2007 je to piaty sokol rároh s vysielačkou, usmrtený týmto spôsobom. Zhrnutím výsledkov zistíme, že zásahy elektrickým prúdom majú významný vplyv na populáciu sokola rároha.

Mláďatá sokola rároha na Slovensku označené satelitnými vysielačkami

Predstavitelia RPS osadili v rámci aktivity, ktorej cieľom je zistenie vplyvu veterných parkov na populáciu sokola rároha, 4 satelitné vysielačky. Boli nimi označené 4 mláďatá z troch hniezd situovaných v blízkosti hranice s Rakúskom a Maďarskom.

Elektrické vedenia a úmrtnosť vtákov v Európe

120 expertov z 29 krajín sa zúčastnilo konferencie s názvom Elektrické vedenia a vtáčia úmrtnosť v Európe, ktorá bola zorganizovaná medzinárodnou a maďarskou pobočkou BirdLife. Konferencia sa konala v centre MAVIR, maďarskej spoločnosti operátora transmitných systémov, a zameriavala sa na problémy súvisiace so smrťou elektrickým šokom – významným faktorom mortality vtákov. Na konferencii boli prezentované aktivity LIFE projektu ochrany sokola rároha súvisiace s touto problematikou (izolácia elektrického vedenia, montáž hniezdnych búdok).

Syndikovať obsah
. . . . . . . . . . . . . . . . . .